POLÍTICA DE PRIVADESA
LA TENDA DE LA UNIVERSITAT
1. OBJECTE DE LA POLÍTICA DE PRIVADESA
GESTIÓ DE PROJECTES UNIVERSITARIS FGUV, S.L (d'ara endavant, GESTIÓ DE PROJECTES) és l'entitat que gestiona la pàgina web de la Tenda i té com a objecte social, entre altres, l'edició i venda al detall de llibres, diaris i revistes; reproducció i venda de suports de so gravat, de vídeo gravat i de suports d'informàtica; prestació de serveis d'organització, gestió i execució de congressos, fires, exposicions i qualsevol altre tipus d'esdeveniments de caràcter sociocultural.
En l'acompliment de les seues activitats, GESTIÓ DE PROJECTES s'obliga al compliment de la normativa aplicable sobre el correcte ús i tractament de les dades de caràcter personal i legislació relativa al comerç electrònic.
La navegació en la pàgina web de la Tenda no requereix cap tipus de registre, fet que permet visitar la pàgina web sense necessitat de facilitar dades de caràcter personal. No obstant açò, per a alguns productes i/o serveis, és necessari el registre de l'usuari. A continuació, li informem sobre la finalitat del tractament, responsable del fitxer i altres circumstàncies relacionades amb la protecció de dades personals conforme estableix la legislació aplicable.
2. TRATAMIENTO DE DATOS
2.1. Registro
D'acord amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades Personals, GESTIO DE PROJECTES informa als usuaris que les dades facilitades a través del registre d'usuari de la Tenda i/o mitjançant el registre en el servei de consultes de la Tenda, s'incorporaran als fitxers titularitat de GESTIÓ DE PROJECTES per a la gestió dels usuaris de la Tenda.
GESTIO DE PROJECTES es compromet al compliment de la seua obligació de secret de les dades contingudes en els mateixos, no permetent el seu accés a tercers per a finalitats diferents per a les quals hagen sigut autoritzats.
1
2.2. Responsabilitat dels usuaris
L'usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable d'informar sobre qualsevol modificació en els mateixos. L'usuari serà l'únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que poguera ocasionar als responsables de la pàgina web o a qualsevol tercer a causa de l'emplenament dels formularis amb dades falses, inexactes, incomplets o no actualitzats. En el cas que hagen d'incloure's dades de caràcter personal referents a persones físiques diferents de l'usuari que es registra haurà de, amb caràcter previ a la seua inclusió, informar-los dels extrems continguts en aquest document.
Cookies
3. CONFIDENCIALITAT I SEGURETAT
Els tractaments de dades en aquest lloc web garanteixen els principis de secret i seguretat (confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades) en els termes establerts per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
4. COMUNICACIONS DE DADES
GESTIÓ DE PROJECTES no realitza comunicacions de dades a tercers excepte aquelles legalment exigibles o, si escau, sol·licitant el consentiment previ de l'interessat.
5. COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES
GESTIO DE PROJECTES no realitza comunicacions electròniques als usuaris registrats amb la finalitat de promocionar els seus productes i/o serveis. No obstant açò, prèvia autorització dels usuaris, GESTIO DE PROJECTES podrà realitzar comunicacions electròniques amb l'objecte de difondre i gestionar el “Programa de Punts Responsables” pel qual es promou el consum responsable en la Tenda.
En tot cas, els usuaris podran oposar-se al tractament de les seues dades amb finalitats promocionals. L'oposició a aquest tractament de dades podrà realitzar-se mitjançant l'opció de cancel·lació que la Tenda inclourà en cadascuna de les comunicacions electròniques que dirigisca als usuaris o dirigint-se a Gestió de Projectes Universitaris FGUV, SL (La Tenda de la Universitat), carrer Amadeo de Savoia 4 (46010) de València. 2
6. DRETS D'OPOSICIÓ Al TRACTAMENT, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ
D'acord amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal els usuaris d'aquest lloc web poden exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició. L'exercici de tals drets és personalíssim i es realitza mitjançant la presentació d'una sol·licitud que haurà d'incloure:
 Nom, cognoms de l'interessat.
 Fotocòpia del document nacional d'identitat de l'interessat o document oficial equivalent.
 Identificació, si escau, de la persona que ho represente, així com el document acreditatiu de tal representació.
 Petició en què es concreta la sol·licitud.
 Domicili a l'efecte de notificacions, data i signatura del sol·licitant.
 Documents acreditatius de la petició que formula, si escau.
La sol·licitud es dirigirà a Gestió de Projectes Universitaris FGUV, SL (Tenda de la Universitat), carrer Amadeu de Savoia 4 (46010) de València, o dirigint-se a la següent adreça de correu electrònic latenda@uv.es , sempre que la petició es realitze des del compte de registre que conste en la nostra base de dades. 3